Ministerul Finanţelor actualizează Codul Fiscal pentru a transpune legislaţia europeană în domeniu

  Sursa foto: pixabay

  Guvernul a aprobat luni propunerea de modificare şi completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal prin care actualizează Codul Fiscal pentru a transpune legislaţia europeană în domeniu, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor.

  „Executivul a aprobat astăzi, 30 august 2021, propunerea de modificare şi completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la capitolele impozitul pe profit, impozitul pe venit pentru rezidenţi şi nerezidenţi, contribuţii sociale obligatorii, precum şi o serie de clarificări necesare în domeniul taxei pe valoarea adaugată referitoare la comerţul electronic”, se precizează în comunicat.

  Conform sursei citate, măsurile legate de impozitul pe profit vizează: regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE prin transpunerea Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplica societăţilor-mama şi filialelor acestora din diferite state membre; modificarea regimului fiscal aplicabil ajustărilor pentru deprecierea creanţelor, în sensul majorării limitei de deducere de la 30% la 50%, de la 1 ianuarie 2022; reformularea prevederilor actuale ale art. 403 din Codul Fiscal în ceea ce priveşte transpunerea unor prevederi referitoare la „impozitarea la ieşire” din Directiva 2016/1164/UE; modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului respectiv în care s-a aprobat distribuirea acestora.

  În domeniul impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale obligatorii au fost adoptate următoarele modificări: includerea în veniturile din activităţi agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor; reglementarea posibilităţii angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român şi care intra sub incidenţa legislaţiei europene în domeniul securităţii sociale de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români.

  Ministerul Finantelor mai precizează că este clarificată situaţia contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, în sensul în care se propune ca obligaţia de a determina venitul net anual în sistem real şi de a completa Registrul de evidenţă fiscală să fie instituită pentru anul fiscal următor.

  De asemenea, au fost adoptate clarificări referitoare la impozitarea dividendelor distribuite persoanelor fizice, care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora; clarificarea modalităţii de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei; reglementarea la nivelul legislaţiei primare a posibilităţii depunerii de către contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la entităţile non-profit/unităţile de cult şi clarificarea modului de utilizare a acestor sume de către beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligaţia de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al preşedintelui ANAF.

  În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile nerezidenţilor măsurile vizează: reglementări privind dividendele distribuite trimestrial şi neplătite pâna la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea; scutirea de impozit a dividendelor platite unui rezident dintr-un stat UE de către persoana juridică rezidenta în România care nu este supusa impozitului pe profit, ci substitutului sau; scutirea de impozit a dividendelor plătite unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spaţiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, pentru a se asigura acelaşi tratament fiscal aplicabil dividendelor plătite între persoane juridice române; certificatele de rezidenţa fiscală se pot depune prin Spaţiul Privat Virtual şi se acceptă în copie conformă cu originalul; Declaraţia 207 se depune şi când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

  În domeniul TVA au fost realizate următoarele modificări: efectuarea anumitor corelări de ordin tehnic în contextul aplicării noilor reguli privind TVA în domeniul comerţului electronic; reglementarea posibilităţii ca anumite persoane impozabile sa nu mai fie excluse de la aplicarea regimului special al ghişeului unic pentru TVA, în contextul scrisorii de punere în întârziere în Cauza 2020/4142; transpunerea în legislaţia naţionala a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 în ceea ce priveşte scutirile temporare aplicate importurilor şi anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19.

  Ministerul Finanţelor precizează că în domeniul impozitelor şi taxelor locale au fost introduse următoarele prevederi: clarificări privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri/teren pentru clădirile folosite ca domiciliu şi terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acţiuni militare, misiuni şi operaţiuni pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora şi urmaşilor celui decedat; clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport; simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

  Totodată, MF precizează că au fost introduse clarificări în ceea ce priveşte creşterea autonomiei locale, în sensul ca autorităţile publice locale hotărăsc acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru participanţii la Revoluţia din Decembrie 1989; clarificări privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în forma electronică şi semnate cu semnătura electronică calificata; clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că în baza de impozitare nu se cuprinde TVA-ul.

  Facebook Comments