Anunț Gal Țara Oașului. Apel  de selectie – varianta simplificata pentru măsurile: M2/1C, M6/6A, M9/6B

ANUNT Apel  de selectie -varianta simplificata

          Grupul de Actiune Locala Ţara Oaşului anunţă lansarea apelului de selectie  in  perioada 16.04.2024 – 17.05.2024 pentru masurile:

M2/1C ,,Sprijin pentru activitati de instruire, informare si activitati demonstrative” cu numar de referinta 4/16.04.2024

M6/6A “ Infiintarea de activitati neagricole”  cu numarul de referinta  5 / 16.04.2024

M9/6B “Dezvoltarea satelor” cu numarul de referinta  2/16.04.2024

 Data lansării apelului de selecţie: 16.04.2024

 • Data limită de depunere a proiectelor: 05.2024

Proiectele contractate trebuie finalizate cel traziu in 31.12.2025, cu precizarea că ultima cerere de plată trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2025

M2/1C ,,Sprijin pentru activitati de instruire, informare si activitati demonstrative” cu numar de referinta 4/16.04.2024

Fondurile disponibile pentru masura M 2/1C in aceasta sesiune,  sunt de  22.000 euro  din fonduri  FEADR

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 2/1C este de 22.000 euro.

Intensitatea sprijinului va fi: 100%

Valoarea proiectelor maxim 22.000 euro

Beneficiari directi/indirecti

Entități private: furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe si de acțiuni de informare.

 Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților si care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si de selecție.

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Întreprinderi si societăți comerciale din domeniul agricol, turism si alimentație publică, sanatate, educatie etc.

 M6/6A “ Infiintarea de activitati neagricole”  cu numarul de referinta  5/16.04.2024

Fondurile disponibile pentru masura M 6/6A in aceasta sesiune sunt de  100.000 euro din fonduri FEADR

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 6/6A este de de 16.250 Euro pentru infiintare PGL si  35.000 Euro pentru servicii.

 Intensitatea sprijinului va fi 100% si se va acorda in 2 rate astfel:

 • 90%  din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 10% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afacer

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice din zone rurale (Start-up) – art 19. alin. 1, litera a, punctul ii:
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.
 • Persoanele fizice – fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități neagricole, cu excepția persoanelor fizice neautorizate

 Beneficiarii indirecți sunt:

 • Populatia din teritoriu și din regiune
 • Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă

Beneficiari indirecti (grup tinta)

-Populatia locala

-Intreprinderi si societati comerciale din domeniul turismului si alimentatiei publice, sanatate, educatie, etc.

M9/6B “Dezvoltarea satelor” cu numarul de referinta  2/16.04.2024

 Fondurile disponibile pentru masura M 9/6B in aceasta sesiune sunt de  75.000 euro;

 Suma  maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect pe Masura 9/6B este de 15.000 euro.

Intensitatea sprijinului

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

 Beneficiarii direcți sunt:

 • Comunele definite conform legislației în vigoare si orasul Negresti Oas;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
 • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local; daca solicitantul este o intreprindere conform reg.1407/2013 si proiectul este generator de venit se face precizarea la pct. 3 si 9 ca ,, operatiunile se supun regulii de minimis”

Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • Populația locală
 • Intreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu
 • ONG-uri din

Data limita de primire a proiectelor pentru sesiunea de cereri de proiecte este  17.05.2024  ora 14:00.

Depunerea  proiectelor se  va  face la sediul GAL Ţara Oaşului din comuna Turt, Str. Ulita Mare, nr. 28A,  în intervalul  orar  10:00-14:00.

 Informații detaliate privind accesarea si derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor masuri disponibil pe site-ul www.galtaraoasului.ro .

Informaţii suplimentare cât si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate, sunt disponibile la sediul GAL Ţara Oaşului, din comuna Turţ, Str. Ulita Mare, nr. 28A, jud. Satu Mare.

Date de contact:

Asociatia GAL Ţara Oaşului

Comuna Turţ, str. P-ţa Eroilor, nr. 18, jud. Satu Mare

Tel: 0261 – 835333

E-mail: galtaraoasului@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments